DisiCLEAN Surface non-foaming Balení: 1

DisiCLEAN Surface non-foaming Balení: 1 l

Bezpečnost a první pomoc: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýleP305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodyP273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky;2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes   Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

Do obchodu

Nejhledanější